Bestuur KBO-Lierop

Functie
Naam
Adres
Postcode 
Woonplaats
Voorzitter: Jan van den Heuvel Hogeweg 15 5715 AP Lierop
Secretaris: Franca van der Steen Laan ten Boomen 17 5715 AA Lierop
Penningmeester: Anne-Lies van Moorsel Luitenakker 13 5715 BW Lierop
Lid: Maria van der Zanden Slutelakker 9 5715 CB Lierop
Lid: Anita Hurkmans Felicitéstraat 47 5715 AZ Lierop
Lid: Jan Bekx Offermanstraat 29 5715 AM Lierop

Organogram

In het Organogram KBO Lierop nl staat een schematsich overzicht van de organisatie van het bestuur, met namen en taken. U kunt snel zien waar iedereen zich mee bezig houdt en verantwoordelijk voor is.


 

Huishoudelijk Reglement KBO-Lierop

Het Huishoudelijk Reglement KBO-Lierop is een document waarin alle afspraken en regels zijn vastgelegd, die voor het bestuur en alle leden van toepassing zijn. De statuten zijn wat formeel van aard en het huishoudelijk reglement is een vertaling van de in de statuten vastgelegde afspraken, die in gewoon taalgebuik helder en duidelijk moeten zijn voor iedereen.


 

Privacy protocol Afdelingen

Het bestuur van KBO-Afdeling Lierop hecht er aan dat de bescherming van persoonsgegevens op alle niveaus van de Afdeling uitgangspunt van handelen is. Onder persoonsgegevens worden in dit verband verstaan alle gegevens waarmee leden, gastleden, ereleden, deelnemers, vrijwilligers, donateurs, abonnees en overige relaties geïdentificeerd kunnen worden. 

Om deze bescherming van persoonsgegevens te bevorderen, heeft het bestuur een Privacyverklaring opgesteld waarin het bestuur duidelijkheid verschaft hoe de veiligheid van uw gegevens gewaarborgd zijn.

Ook heeft het bestuur een Privacyprotocol  opgesteld waarin de procedure is vastgelegd om uw persoonsgegevens te beschermen.

Wij hopen u hiermee voldoende te informeren over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 in alle lidstaten van de Europese Unie kracht van wet heeft.